Biểu mẫu giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần mới nhất

Biểu mẫu Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần hiện hành theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————-

… …, ngày … …tháng … … năm … …

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……. Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:
 1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)
Thành lập mới
Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
 1. Tên công ty:
Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………… Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………………………… Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………….
 1. Địa chỉ trụ sở chính:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………. Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………. Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………. Điện thoại (nếu có)……………………………………. Fax (nếu có): …………………………….. Email (nếu có): …………………………………………. Website (nếu có): ……………………… □ Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao).
 1. Ngành, nghề kinh doanh1 (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):
STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
       
       
 1. Vốn điều lệ
Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ………………………………………………………………………….. Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ……………………………………………………………………….. Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có): ……………………………… Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? □ Có                  □ Không
 1. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Vốn ngân sách nhà nước    
Vốn tư nhân    
Vốn nước ngoài    
Vốn khác    
Tổng cộng    
 1. Thông tin về cổ phần:
Mệnh giá cổ phần (VNĐ):……………………………………………………………………………….
STT Loại cổ phần Số lượng Giá trị (bằng số, VNĐ) Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)
1 Cổ phần phổ thông      
2 Cổ phần ưu đãi biểu quyết      
3 Cổ phần ưu đãi cổ tức      
4 Cổ phần ưu đãi hoàn lại      
5 Các cổ phần ưu đãi khác      
Tổng số      
Thông tin về cổ phần được quyền chào bán:
STT Loại cổ phần được quyền chào bán Số lượng
1 Cổ phần phổ thông  
2 Cổ phần ưu đãi biểu quyết  
3 Cổ phần ưu đãi cổ tức  
4 Cổ phần ưu đãi hoàn lại  
5 Cổ phần ưu đãi khác  
Tổng số  
 1. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm
 2. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm
 3. Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm
 4. Người đại diện theo pháp luật2:
– Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………. Giới tính: ……………………………………….. Chức danh: …………………………………………………………………………………………………….. Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ……….  Quốc tịch: ……………………………………… Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: □ Chứng minh nhân dân                                    □ Căn cước công dân □ Hộ chiếu                                                           □ Loại khác (ghi rõ):…………………….. Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………….. Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ……….. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../…….. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………. Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………. Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………. Quốc gia: ……………………………………………………………………………… Chỗ ở hiện tại: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………………. Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………………………………………. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………. Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………. Quốc gia: ……………………………………………………………………………………………………….. Điện thoại (nếu có):………………………………….. Fax (nếu có): …………………………….. Email (nếu có): …………………………………………. Website (nếu có): ………………………
 1. Thông tin đăng ký thuế:
STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
12.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. Điện thoại: …………………………………………………………..
12.2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)3: Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………… Điện thoại: …………………………………………………………..
12.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính): Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………… Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. Điện thoại ……………………………………………. Fax : ………………………………………………. Email : …………………………………………………………………………………………………………….
12.4 Ngày bắt đầu hoạt động4 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….
12.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập
Hạch toán phụ thuộc
12.6 Năm tài chính: Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..5 (ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
12.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………………………
12.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: □ Có                                                                  □ Không
12.9 Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)6 Khấu trừ                                                         □ Trực tiếp trên GTGT                                    □ Trực tiếp trên doanh số                               □ Không phải nộp thuế GTGT                       □
12.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):
Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng
……………….………………………….. ……………….…………………………..
……………….………………………….. ……………….…………………………..
 1. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):
 2. a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………..
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………… Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………….. Ngày cấp : …../…../……..Nơi cấp …………………………………………………………………..
 1. b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………..
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: …………………………………………………………………… Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………….. Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: ………………………………………………………………….. Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.
 1. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi hộ kinh doanh):
Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………….. Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: …………………………………………………. Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………………………………………………………. Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): ………………………………… Địa điểm kinh doanh: …………………………………………………………………………………….. Tên người đại diện hộ kinh doanh: ………………………………………………………………… Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (kê khai theo giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): □ Chứng minh nhân dân                                    □ Căn cước công dân □ Hộ chiếu                                                           □ Loại khác (ghi rõ):…………………….. Số giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện hộ kinh doanh (kê khai theo giấy tờ chứng thực cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): ……………….. Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………………. Ngày hết hạn (nếu có): …../…../…….. Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tôi cam kết: – Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; – Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.  
 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký và ghi họ tên)7

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Notify of
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận