Mẫu đơn ly hôn mới nhất

Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án. Căn cứ để Tòa án thụ lý giải quyết ly hôn là đơn ly hôn của vợ, chồng (người yêu cầu ly hôn). Đơn yêu cầu giải quyết ly hôn gồm hai mẫu đơn khác nhau gồm:
  • Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn (Đơn này được dùng khi hai vợ chồng thuận tình ly hôn, không có tranh chấp gì);
  • Đơn khởi kiện ly hôn (Đơn này được dùng khi một một trong hai bên vợ chồng không thỏa thuận được khi giải quyết ly hôn).
Hiện nay các Tòa án thường có mẫu đơn chung cho từng loại vụ việc này. Người muốn ly hôn có thể liên hệ Tòa án có thẩm quyền giải quyết để mua mẫu đơn về điền. Hoặc tham khảo mẫu đơn ly hôn mới nhất do chúng tôi cập nhật dưới đây:
  1. Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

    

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân …………………….

  Họ và tên người yêu cầu:……………………………… Sinh năm………………………………. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. Điện thoại:………………………………………………………………………………………………… Họ và tên người yêu cầu:……………………………… Sinh năm………………………………….. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. Điện thoại:………………………………………………………………………………………………… Họ và tên người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (là những người có liên quan tới quan hệ hôn nhân của các bên,….nếu không có thì không phải ghi): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Sinh năm……………Địa chỉ: ……………………………………………………………… Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có):……………………… Sinh năm…….Địa chỉ:………………………………Điện thoại:…… Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau:             * Về quan hệ hôn nhân: Vợ chồng tôi  kết hôn năm …………có đăng ký kết hôn tại UBND……………………………….. Hôn nhân trên cơ sở tự nguyện. Sau khi kết hôn vợ chồng tôi chung sống tại địa chỉ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Trong quá trình chung sống đến ngày……tháng…… năm……..thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn là…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Vì vậy chúng tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án công nhận cho chúng tôi được thuận tình ly hôn.             * Về quan hệ con chung: Vợ chồng tôi có…….con chung, tên là:             – Họ và tên:………………………………Sinh ngày…..…..tháng……năm………………             – Họ và tên:………………………………Sinh ngày…..…..tháng……năm………………             – Họ và tên:………………………………Sinh ngày…..…..tháng……năm…………………             – Họ và tên:………………………………Sinh ngày…..…..tháng……năm…………… Nguyện vọng về nuôi con chung  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             * Về tài sản chung: :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chúng tôi thỏa thuận chia tài sản chung như sau:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             * Về nợ chung:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             Kèm theo đơn khởi kiện này gồm các tài liệu, chứng cứ sau đây (bản sao có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc UBND cấp có thẩm quyền): 1.Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính, trong trường hợp mất bản chính thì phải có trích lục kết hôn (xin lại tại nơi đã đăng ký kết hôn). 2.Giấy chứng minh nhân dân của vợ và chồng. 3.Hộ khẩu gia đình (trường hợp thuận tình ly hôn thì một trong các bên phải có giấy tờ thường trú tại địa bàn huyện Hòa Vang, nếu không có hộ khẩu thì phải có xác nhận của cơ quan công an địa phương cư trú). 4.Giấy khai sinh của các con chung. 5.Các giấy tờ chứng minh tài sản hay nợ chung, nếu có (ví dụ: Chia đất thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia xe phải có đăng ký xe, giải quyết nợ phải có giấy vay nợ hoặc sự xác nhận giữa các bên,………) Tôi xin cam đoan những chứng cứ đưa ra là hợp pháp và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong quá trình giải quyết đề nghị Tòa án liên hệ với chúng  tôi theo số điện thoại đã cung cấp nêu trên.
 

……………, ngày……tháng……năm….

Người yêu cầu (Ký, ghi rõ họ tên) Người yêu cầu (Ký, ghi rõ họ tên)
  2. Đơn khởi kiện ly hôn:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

    

ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân………………….

  Họ và tên người khởi kiện:……………………………… Sinh năm………………………………. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. Điện thoại:………………………………………………………………………………………………… Họ và tên người bị kiện:……………………………… Sinh năm………………………………….. Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………. Điện thoại:………………………………………………………………………………………………… Họ và tên người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan(là những người có liên quan tới quan hệ hôn nhân của các bên, nếu không có thì không phải ghi): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Sinh năm…………… Địa chỉ: …………………………………………………………………… Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có):……………………………………….. Sinh năm…….Địa chỉ:………………………………………………Điện thoại:……………….. Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau:             * Về quan hệ hôn nhân: Vợ chồng tôi  kết hôn năm …………có đăng ký kết hôn tại UBND……………………………….. Hôn nhân trên cơ sở …………..(ghi rõ tự nguyện hay không). Sau khi kết hôn vợ chồng tôi chung sống tại địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Trong quá trình chung sống đến ngày……tháng…… năm……..thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn là……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Vì vậy tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án giải quyết cho tôi được ly hôn với ông (bà)…………………………………………………………………………………………………………………………..             * Về quan hệ con chung: Vợ chồng tôi có…….con chung, tên là:             – Họ và tên:………………………………Sinh ngày…..…..tháng……năm……………………             – Họ và tên:………………………………Sinh ngày…..…..tháng……năm……………………             – Họ và tên:………………………………Sinh ngày…..…..tháng……năm……………………             – Họ và tên:………………………………Sinh ngày…..…..tháng……năm………………… Nguyện vọng về nuôi con chung :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             * Về tài sản chung: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. Tôi yêu cầu Tòa án giải quyết tài sản chung như sau: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             * Về nợ chung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..             Yêu cầu Tòa án giải quyết nợ chung như sau: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………             Kèm theo đơn khởi kiện này gồm các tài liệu, chứng cứ sau đây (bản sao có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc UBND cấp có thẩm quyền): 1.Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính, trong trường hợp mất bản chính thì phải có trích lục kết hôn (xin lại tại nơi đã đăng ký kết hôn). 2.Giấy chứng minh nhân dân của người khởi kiện.. 3.Hộ khẩu gia đình ( của cả người khởi kiện và người bị kiện, nếu không có hộ khẩu thì phải có xác nhận của cơ quan công an địa phương nơi người khởi kiện,  người bị kiện cư trú). 4.Giấy khai sinh của các con chung. 5.Các giấy tờ chứng minh tài sản hay nợ chung, nếu có (ví dụ: Chia đất thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia xe phải có đăng ký xe, giải quyết nợ phải có giấy vay nợ hoặc sự xác nhận giữa các bên,………) Tôi xin cam đoan những chứng cứ đưa ra là hợp pháp và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong quá trình giải quyết đề nghị Tòa án liên hệ với chúng  tôi theo số điện thoại đã cung cấp nêu trên.
 

……………., ngày……tháng……năm….

  Người khởi kiện (Ký, ghi rõ họ tên)

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Notify of
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận