Mẫu Hợp đồng thuê nhà

Luật tầm nhìn Việt xin giới thiệu quý đọc giả mẫu Hợp đồng thuê nhà mới nhất hiện nay, Nếu có vướng mắc cần giải đáp xin hãy để lại số điện thoại dưới bài viết, Luật sư chúng tôi sẽ tư vấn nhiệt tình cho bạn…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————–

 

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

 • Căn cứ Bộ luật dân sự;
 • Căn cứ Luật nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
 • Căn cư Nghị định số 99/2915/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở;
Hôm nay, ngày … tháng … năm …., tại địa chỉ: ……………………………………… Chún tôi gồm có: BÊN CHO THUÊ: Ông (Bà): ………………………………………………. Sinh ngày:…/…/…… Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số: …………………………. Nơi cấp: ……………………………………      Ngày cấp: ………………………. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………….. BÊN THUÊ: Ông (Bà): ………………………………………………. Sinh ngày:…/…/…… Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân số: …………………………. Nơi cấp: ……………………………………      Ngày cấp: ………………………. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………… Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………….. Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê nhà ở với các nội dung sau đây: Điều 1. Thông tin về nhà ở cho thuê
 1. Loại nhà ở (căn hộ chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ):………………………………….
 2. Địa chỉ nhà ở: ……………………………………………………………………….
 3. Diện tích sử dụng ……m2 (đối với căn hộ chung cư là diện tích thông thủy)
 4. Các thông tin về phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung, phần sử dụng riêng, phần sử dụng chung (nếu là căn hộ chung cư):…………………………………………..
 5. Các trang thiết bị chủ yếu gắn liền với nhà ở:…………………………………….
 6. Đặc điểm về đất xây dựng:……………………………………………………….
(Trường hợp là nhà ở cũ thì ghi rõ diện tích chính, diện tích phụ, diện tích tự xây dựng thêm (nếu có); trường hợp nhà ở cho sinh viên thuê thì ghi thêm phần trang thiết bị gắn liền với căn hộ đó (như giường tầng, quạt máy, bình nước …), ghi rõ ràng diện tích sinh hoạt chung mà sinh viên được sử dụng có thu phí hoặc không thu phí). Điều 2. Giá thuê nhà ở, phương thức và thời hạn thanh toán
 1. Giá thuê nhà ở là …………………………….đồng/01tháng (I)
(Bằng chữ: ………………………………………………………………….) Giá thuê nhà ở sẽ được điều chỉnh khi Nhà nước có thay đổi về khung giá hoặc giá thuế (nếu có). Bên cho thuê có trách nhiệm thông báo giá thuê mới cho Bên thuê trước ít nhất là 01 tháng.
 1. Các chi phí dịch vụ khác bao gồm:………………………………………….. (II)
(Liệt kê các khoản phí dịch vụ phát sinh trong thời gian thuê nhà mà Bên thuê có nghĩa vụ thành toán)
 1. Tổng số tiền Bên thuê phải thành toán hàng tháng là:
(I)+(II) = …………………………………………..đồng /tháng (Bằng chữ: ……………………………………………..đồng/tháng
 1. Phương thức thanh toán: Bên thuê có trách nhiệm trả bằng (ghi rõ là chuyển khoảng hay thanh toán bằng tiền mặt Việt Nam đồng):…………………………
 2. Thời hạn thanh toán: Bên thuê trả tiền thuê nhà ở vào ngày …. hàng tháng
 3. Các chi phí Bên thuê có trách nhiệm trực tiếp thanh toán với nhà cung cấp là các khoản phí phạt sinh không tính vào giá thuê nhà quy định tại khoản 1, phí dịch vụ quy định tại khoản 2 Điều này.
Điều 3. Thời điểm giao nhận nhà ở và thời hạn cho thuê nhà ở
 1. Thời điểm giao nhận nhà ở: ngày …. tháng …. năm…..
 2. Thời hạn cho thuê nhà ở là ….tháng (năm), kể từ ngày … tháng … năm…
Trước khi hết thời hạn Hợp đồng 03 tháng, nếu Bên thuê có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở thi có đơn đề nghị Bên cho thuê ký gia hạn Hợp đồng thuê nhà ở. Căn cứ vào đề nghị, Bên cho thuê có trách nhiệm xem xét, thông báo cho Bên thuê biết ký gia hạn Hợp đồng thuê.
 1. Đối với nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước thì phải ghi rõ vào khoản này thời điểm nhà ở được bố trí sử dụng theo quy định của pháp luật nhà ở.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê
 1. Quyền của bên cho thuê:
 2. Yêu cầu Bên thuê sử dụng nhà ở đúng mục đích và thực hiện đúng các quy định về quản lý sử dụng nhà ở cho thuê;
 3. Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền nhà theo đúng thời hạn đã cam kết, và các chi phí khác cho bên cung cấp dịch vụ (nếu có);
 4. Thu hồi nhà ở trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê nhà theo quy định tại Điều 6 của Hợp đồng này hoặc khi nhà ở thuê thuộc diện bị thu hồi theo quy định của pháp luật;
 5. Các quyền khác theo thỏa thuận.
 6. Nghĩa vụ của Bên cho thuê:
 7. Giao nhà cho Bên thuê đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng này;
 8. Phổ biến, hướng dẫn cho Bên thuê biết quy định về quản lý sử dụng nhà ở;
 9. Bảo trì, quản lý vận hành nhà ở cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý xử dụng nhà ở;
 10. Thông báo cho Bên thuê những thay đổi về giá thuê, phí dịch vụ quản lý vận hành trước khi áp dụng ít nhất là 01 tháng;
 11. Làm thủ tục gia hạng hợp đồng thuê nếu Bên thuê vẫn đủ điều kiện được thuê nhà ở và có nhu cầu tiếp tục thuê nhà ở;
 12. Chấp hành các quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý, xử lý nhà ở cho thuê và giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng này;
 13. Thông báo cho Bên thuê biết rõ thời gian thực hiện thu hồi nhà ở trong trường hợp nhà ở thuê thuộc diện bị thu hồi;
 14. Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận.
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê
 1. Quyền của Bên thuê:
 2. Nhận nhà ở theo đúng thỏa thuận nêu tại Khoản 1 Điều 3 của Hợp đồng này;
 3. Yêu cầu Bên cho thuê sửa chữa kịp thời những hư hỏng của nhà ở mà không phải do lỗi của mình gây ra;
 4. Được tiếp tục ký gia hạn hợp đồng thuê nếu hết hạn Hợp đồng mà vẫn thuộc đối tượng đủ Điều kiện được thuê nhà ở và có nhu cầu thuê tiếp;
 5. Các quyền khác theo thỏa thuận.
 6. Nghĩa vụ của Bên thuê:
 7. Trả đủ tiền thuê nhà theo đúng thời hạn đã cam kết;
 8. Thanh toán đầy đủ đúng hạn chi phí quản lý vận hành nhà ở và các chi phí khác bên cung cấp dịch vụ trong quá trình sử dụng nhà ở cho thuê;
 9. Sử dụng nhà thuê đúng mục đích; giữ gìn nhà ở, có trách nhiệm sửa chữa hư hỏng và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
 10. Không được tự ý sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở thuê; chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng nhà ở, các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về quản lý, xử lý nhà ở và giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng này;
 11. Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà cho người khác sử dụng nhà thuê dưới bất kỳ hình thức nào;
 12. Giao lại nhà cho Bên cho thuê trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại Điều 6 của hợp đồng này hoặc trong trường hợp nhà ở thuê bị thu hồi trong thời hạn … ngày, kể từ ngyà Bên thuê nhận được thông báo của Bên cho thuê;
 13. Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận.
Điều 6. Chám dứt Hợp đồng thuê nhà ở Việc chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở được thực hiện trong trường hợp sau:
 1. Khi hai bên thống nhất chấm dứt hợp đồng thuê nhà ở;
 2. Khi Bên thuê không còn thuộc đối tượng, điều kiện được tiếp tục thuê nhà ở hoặc không có nhu cầu thuê tiếp;
 3. Khi Bên thuê nhà chết mà khi chết không có trong hộ gia đình đang cùng sinh sống;
 4. Khi Bên thuê không trả tiền thuê nhà liên tục trong ba tháng mà không có lý do chính đáng;
 5. Khi Bên thuê tự ý sửa chữa, đục phá kết cấu, cải tạo hoặc cơi nới nhà ở thuê;
 6. Khi Bên thuê tự ý chuyển quyền thuê cho người khác hoặc cho người khác sử dụng nhà ở thuê;
 7. Khi nhà ở thuê bị hư hỏng nặng có nguy cơ sập đổ và Bên thuê phải di chuyển ra chỗ ở theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nhà ở thuê nằm trong khu vực đã có quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng hoặc có quyết định phá dỡ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 8. Khi một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê theo thỏa thuận của hợp đồng này hoặc theo quy định của pháp luật.
Điều 7. Trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng Hai bên thỏa thuận cụ thể về các trường hợp vi phạm Hợp đồng và trách nhiệm của mỗi bên trong trường hợp vi phạm. Đièu 8. Cam kết của các bên và giải quyết tranh chấp
 1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề mới thì hai bên thỏa thuận lập phụ lục Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng này có giá trị pháp lý như hợp đồng chính;
 2. Trường hợp các bên có tranh chấp về các nội dung của Hợp đồng này thì hai bên cùng bàn bạc giải quyết thông qua thương lượng. Trong trường hợp các bên không thương lượng được thì có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.
 3. Các cam kết khác.
Điều 9. Các thỏa thuận khác (Các thỏa thuận trong Hợp đồng này phải phù hợp với quy định của pháp luật và không trái đạo đức xã hội)
 1. ……………………………………………………………………………………..
 2. …………………………………………………………………………………….
Điều 10: Hiệu lực của Hợp đồng
 1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ……………………………..
 2. Hợp đồng này được lập thành 02 bản và có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản./.
BÊN CHO THUÊ (Ký, ghi rõ họ tên) BÊN THUÊ (Ký, ghi rõ họ tên)
     
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Notify of
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận