Ngành nghề kinh doanh có điều kiện năm 2020

1. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đáp ứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.

Đây là khái niệm tổng quát được giải thích tại khoản 1 Điều 7 Luật đầu tư năm 2014.

Tóm lại, ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là các ngành, nghề doanh nghiệp được phép đăng ký, hoạt động kinh doanh khi đáp ứng được các điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật. Mỗi loại ngành, nghề kinh doanh có điều kiện sẽ có một hoặc một nhóm các điều kiện khác nhau, Điều kiện đó có thể là về vốn điều lệ doanh nghiệp, về điều kiện trang thiết bị, cơ sở sản xuất kinh doanh,điều kiện về trình độ chuyển môn kỹ thuật của cá nhân hoặc nhóm cá nhân điều hành hoạt động kinh doanh ….v.v.

2. Danh sách ngành, nghề kinh doanh có điều kiện hiện này

Theo quy định của pháp luật hiện hành, danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Luật đầu tư năm 2014 và Phụ lục kèm theo Luật số 03/2016/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Hiện này, danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã được cập nhật trên hệ thống Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

Hoặc bạn có thể tham khảo danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện cấp phép kinh doanh tại đây.

Luật Tầm nhìn Viets – Tư vấn luật doanh nghiệp

Trân trọng./.

Bình Luận

avatar
  Đăng ký  
Notify of
Call Now Button