Luật Đất đai

Tư vấn pháp luật về đất đai; Phân công luật sư giải quyết các tranh chấp về đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục, các giao dịch khác về đất đai; Cung cấp các văn bản pháp luật về đất đai.