Luật Kinh doanh thương mại

Tư vấn pháp luật về kinh doanh thương mại; Tham gia giải quyết tranh chấp về kinh doanh thương mại; Tư vấn, đại diện khách hàng thực hiện các giao dịch trong hoạt động kinh doanh thương mại. Cung cấp các mẫu Hợp đồng thông dụng…