Mẫu đơn ly hôn đơn phương mơi nhất năm 2020

Công ty Luật TNHH Tầm nhìn Viets xin cập nhật mẫu đơn đơn phương ly hôn mới nhất:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

    

ĐƠN KHỞI KIỆN LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân………………….

 

Họ và tên người khởi kiện:……………………………… Sinh năm……………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người bị kiện:……………………………… Sinh năm…………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan(là những người có liên quan tới quan hệ hôn nhân của các bên, nếu không có thì không phải ghi):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Sinh năm…………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………

Họ và tên người có quyền và lợi ích được bảo vệ (nếu có):………………………………………..

Sinh năm…….Địa chỉ:………………………………………………Điện thoại:………………..

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau:

            * Về quan hệ hôn nhân: Vợ chồng tôi  kết hôn năm …………có đăng ký kết hôn tại UBND……………………………….. Hôn nhân trên cơ sở …………..(ghi rõ tự nguyện hay không). Sau khi kết hôn vợ chồng tôi chung sống tại địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trong quá trình chung sống đến ngày……tháng…… năm……..thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân mâu thuẫn là………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vì vậy tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án giải quyết cho tôi được ly hôn với ông (bà)…………………………………………………………………………………………………………………………..

            * Về quan hệ con chung: Vợ chồng tôi có…….con chung, tên là:

            – Họ và tên:………………………………Sinh ngày…..…..tháng……năm……………………

            – Họ và tên:………………………………Sinh ngày…..…..tháng……năm……………………

            – Họ và tên:………………………………Sinh ngày…..…..tháng……năm……………………

            – Họ và tên:………………………………Sinh ngày…..…..tháng……năm…………………

Nguyện vọng về nuôi con chung :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            * Về tài sản chung: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi yêu cầu Tòa án giải quyết tài sản chung như sau: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            * Về nợ chung: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

            Yêu cầu Tòa án giải quyết nợ chung như sau: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

            Kèm theo đơn khởi kiện này gồm các tài liệu, chứng cứ sau đây (bản sao có chứng thực của cơ quan công chứng hoặc UBND cấp có thẩm quyền):

1.Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính, trong trường hợp mất bản chính thì phải có trích lục kết hôn (xin lại tại nơi đã đăng ký kết hôn).

2.Giấy chứng minh nhân dân của người khởi kiện..

3.Hộ khẩu gia đình ( của cả người khởi kiện và người bị kiện, nếu không có hộ khẩu thì phải có xác nhận của cơ quan công an địa phương nơi người khởi kiện,  người bị kiện cư trú).

4.Giấy khai sinh của các con chung.

5.Các giấy tờ chứng minh tài sản hay nợ chung, nếu có (ví dụ: Chia đất thì phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chia xe phải có đăng ký xe, giải quyết nợ phải có giấy vay nợ hoặc sự xác nhận giữa các bên,………)

Tôi xin cam đoan những chứng cứ đưa ra là hợp pháp và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong quá trình giải quyết đề nghị Tòa án liên hệ với chúng  tôi theo số điện thoại đã cung cấp nêu trên.

 

……………., ngày……tháng……năm….

  Người khởi kiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bình Luận

avatar
  Đăng ký  
Notify of
Call Now Button