Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO

  Tại  Ủy ban nhân dân quận (huyện) ……………………… thành phố (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân quận (huyện)), chúng tôi gồm có:   BÊN TẶNG CHO (SAU ĐÂY GỌI LÀ BÊN A): Ông (Bà):……………………………………………………………………………………….. Sinh ngày:……………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân số:…………………………………………………………………. cấp ngày………………………………………………………………………………………… tại ………………………………………………………………………………………………… Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú): …………………………………………………………………………………………………….. Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
 1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông:…………………………………………………………………………… Sinh ngày: ……………………………………………………………………. Chứng minh nhân dân số:………….….. cấp ngày ………….. tại …………… Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………. Cùng vợ là bà : ………………………………………………………………………………. Sinh ngày:……………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân số:………….…..cấp ngày………..……tại…………… Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………….. (Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).
 1. Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ: …………………………………………………………………………… Sinh ngày:……………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân số:………….…..cấp ngày…………tại……………….. Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………… Các thành viên của hộ gia đình: Họ và tên: ……………………………………………………………………………………… Sinh ngày:……………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân số:………….…..cấp ngày………..……tại…………… Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………… * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi: Họ và tên người đại diện:………………………………………………………………….. Sinh ngày:……………………………………………………………………………………… Chứng minh nhân dân số:…………………………………………………………………. cấp ngày………………………………………………………………………………………… tại…………………………………………………………………………………………………. Hộ khẩu thường trú ………………………………………………………………………… Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………………. ngày ……………….do ……………………………………………………..lập.
 1. Chủ thể là tổ chức:
Tên tổ chức: …………………………………………………………………… Trụ sở: ………………………………………………………………………… Quyết định thành lập số:………… ………..….ngày…. tháng …. năm ……… do ………………………………………………………………………….cấp. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………….ngày…. tháng …. năm …… do ………………………………………………………………………….cấp. Số Fax: …………………………………..Số điện thoại:……………………… Họ và tên người đại diện: : ……………………… Sinh ngày: …………………. Chức vụ: : ……………………………………………………………………….. Chứng minh nhân dân số: : ……………cấp ngày: ..………tại: ………………… Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………… ngày ……………….do ……………………………………………………..lập. BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (SAU ĐÂY GỌI LÀ BÊN B): (Chọn một trong các chủ thể nêu trên) Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho tài sản với các thỏa thuận sau đây: Điều 1. Tài sản tặng cho Mô tả cụ thể các chi tiết về tài sản tặng cho và giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của Bên A đối với tài sản tặng cho. Điều 2. Điều kiện tặng cho Bên A đồng ý tặng cho Bên B tài sản nêu tại Điều 1 với điều kiện (nếu có): ….. Điều 3. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao tài sản Do các bên thỏa thuận Điều 4. Quyền sở hữu đối với tài sản tặng cho
 1. Quyền sở hữu đối với tài sản tặng cho được chuyển nhượng cho Bên B kể từ thời điểm Bên B nhận tài sản (nếu không có thỏa thuận khác hoặc pháp luật không có quy định khác);
 2. Đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho Bên B kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản đó;
Điều 5. Việc nộp thuế và lệ phí chứng thực Thuế và lệ phí liên quan đến việc tặng cho tài sản theo Hợp đồng này do Bên … chịu trách nhiệm nộp. Điều 6. Phương thức giải quyết tranh chấp Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không phải giải quyết được, thì một bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. Điều 7. Cam đoan của các Bên Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
 1. Bên A cam đoan:
 2. a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản tặng cho ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
 3. b) Tài sản tặng cho không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;
 4. c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 5. d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
đ) Các cam đoan khác …
 1. Bên B cam đoan:
 2. a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 3. b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản tặng cho và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;
 4. c) Việc giao kết Hợp đồng hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 5. d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
đ) Các cam đoan khác … Điều 8. Điều khoản cuối cùng
 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của giao kết Hợp đồng này;
 2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Người có quyền chứng thực;
 3. Hợp đồng có hiệu lực từ: …………………………
Bên A (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) Bên B (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
 

LỜI CHỨNG CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC

Ngày … tháng …. năm …….. (bằng chữ …………………………) (Trường hợp chứng thực ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu chứng thực được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong ngoặc đơn) Tại Ủy ban nhân dân quận (huyện) ………. Thành phố (tỉnh)……………….. (Trường hợp việc chứng thực được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện chứng thực và Ủy ban nhân dân) Tôi (ghi rõ họ tên, chức vụ của người thực hiện chứng thực) …………………,…………………………….. quận (huyện) ………… thành phố (tỉnh)

CHỨNG THỰC:

– Hợp đồng tặng cho này được giao kết giữa Bên A là ………….. và Bên B là  ………………….; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng; – Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; – Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội; – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi; – Hợp đồng này được lập thành ….. bản chính (mỗi bản chính gồm ….. tờ …… trang), cấp cho: + Bên A …. bản chính; + Bên B …. bản chính; Lưu tại Phòng Tư pháp một bản chính. Số chứng thực ……………., quyển số …….TP/CC …….  

Người có thẩm quyền chứng thực

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên,chức vụ)

Tải mẫu hợp đồng: Tại đây!
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Đăng ký
Notify of
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận